PIAGAM PELANGGAN

Image

1. Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri
Tiga(3) Kali Setahun

2. Memberi Ulasan Perancangan Bagi Permohonan Kebenaran Merancang
Tidak Melebihi Empat Belas (14) Hari Kalendar

3. Menyelaras Penyediaan RT Dan RKK Serta Memantau Perlaksanaannya
Berdasarkan Program Rancangan Malaysia Lima (5) Tahun

4. Menyediakan Pelan Projek Khas
Dalam Tempoh Enam Puluh (60) Hari Kalendar

5. Mengadakan Mesyuarat Dengan Ketua Unit Pusat Setempat (OSC)
Dua (2) Kali Setahun

6. Menyampaikan Keputusan Bertulis Lembaga Rayuan Kepada Perayu Dan Responden
Dalam Tempoh Sepuluh (10) Hari Kalendar Dari Tarikh Keputusan Diterima Daripada Pengerusi Lembaga Rayuan

7. Membekalkan Data Kepada Pemohon Berpandukan Permohonan Yang Lengkap dan Kesediaan Data
Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari Bekerja

8. Tempoh Menunggu Untuk Menerima Layanan Kaunter Dengan Berbudi Bahasa
Dalam Tempoh Lima (5) Minit

9. Memberi Ulasan Perancangan ke atas Permohonan Tanah Kerajaan, Pecah Bahagian, Pecah Sempadan dan Pelan-Pelan Perancangan yang lain
Dalam Tempoh Tiga Puluh (30) Hari Bekerja

10. Mengadakan Sebaran Rancangan Pemajuan (RSN, RT, RKK)
Tiga (3) Kali Setahun

Tanda tangan ketua pengarah piagam pelanggan

TPr DR. ALIAS BIN RAMELI 
Ketua Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa

Tarikh : 4 / 3 / 2024