DOKUMEN PERINGKAT PERSEKUTUAN

RANCANGAN FIZIKAL NEGARA KE-4 (RFN4)

Image

Dokumen perancangan tertinggi dalam Rangka Kerja Perancangan Fizikal Negara yang merumuskan dasar-dasar strategik dan sektoral negara bagi maksud penentuan haluan pemajuan fizikal negara. RFN disediakan seiring dengan Rancangan Pembangunan Lima Tahun (RMK) negara.

DASAR PERBANDARAN NEGARA KEDUA (DPN2)

Dokumen perancangan bagi memandu dan menyelaras pembangunan perbandaran yang mampan, yang memberi penekanan terhadap keseimbangan pembangunan bandar secara fizikal, alam sekitar, sosial dan ekonomi.

Image
Image

DASAR PERANCANGAN FIZIKAL DESA NEGARA 2030 (DPF DESA NEGARA)

Dasar Perancangan Fizikal Desa Negara merupakan dasar pembangunan desa yang pertama di Malaysia berbentuk spatial. Dokumen yang menggariskan pernyataan dasar, strategi dan langkah pelaksanaan yang digubal mengikut tema dan teras bagi merealisasikan visi pembangunan desa yang mampan.

“Untuk maklumat lanjut sila hubungi Bahagian Rancangan Pembangunan”